حمد و سپاس خداوندی را سزاست که نهال وجود را به میوه انسانی و فضیلت و علم و ادب و نعمت و پاداش آراست . شکر و ستایش پروردگاری را که جمال روح و ناطق را به جواهر ذوقی و براهین عقلی آرایش داد و درود غیر محدود به اصل وجود و خلاصه موجود باد.

اما لطف بی پایان و مرزناپیدا و عظمت آفرینش ماده را به جهت زندگی و حیاط موجودات عالم پدیدار گردانید.

به طوری که دانشمندان صاحب نظر جمع ماده را به چهارعنصر آب ، خاک ، هوا و آتش موصوف نموده اند. شیمیدانان نامی و فلاسفه بعدا نیز ماده را به کشف بیش از یکصد عنصر که مواد متشکله آن موسوم به اتم ذرات ، الکترون ، پروتون ، مزون ، مولکول و .... نام برده اند و در همین رابطه سوالی مطرح گردید که آیا همین اجزای کوچک نهایت و محتوای ماده است یا خود این مواد نیز روبنای حقایق دیگری هستند؟ واقعیت این موضوع این است که تاکنون هیچ دانشمندی نتوانسته علم مواد و واکنش های حاصله مطلق را به صفحه معلومات بشر جستجو گر و محقق بکشاند .

اینک سخن را کوتاه نموده و دراین مجموعه کوچک (اولین نرم افزار جامع شیمی) مفتخریم اطلاعاتی هرچند محدود و فشرده را که چکیده ای از پژوهش ها و آزمایشات عدیده دانشمندان نامی قرون متمادی ، که علم اندوخته شان را به دانستنی کیمیاگران ، آزمایشات و تحقیقات علمی و عملی بشر ترقی خواه بسط داده اند ، به علاقمندان مقالات خداشناسی و امور پایه اکتسابی تقدیم نماییم.

حسین سماواتیان